ผลงานวิชาการ (Academic Work)


 • การประชุมนี้ รับผลงานวิชาการทั้งที่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full paper) ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้ง บทคัดย่อ (Abstract)
 • ความยาวของบทความ (Full paper) กำหนดให้บทความวิจัย มีความยาวจำนวน 8 - 12 หน้ากระดาษ A4 / บทความวิชาการ 6 - 10 หน้ากระดาษ A4 และผลงานสร้างสรรค์ 8 - 15 หน้ากระดาษ A4 ส่วน บทคัดย่อ ไม่ควรเกิน 1 หน้า (รวมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 • ผลงานที่นำส่งจะต้องจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้ เท่านั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผลงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้
 • ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา การตรวจร่างบทความและ/หรือรายละเอียดต่างๆ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มให้เหมาะสมกับเนื้อหาของผลงาน

การนำเสนอ (Presentation)


 • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในผลงาน และต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การนำเสนอ จะเป็นรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) เท่านั้น
 • การนำเสนอแบบบรรยายใช้เวลา 15 นาที โดยนำเสนอผลงาน 12 นาที และตอบข้อซักถาม 3 นาที
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอและเผยแพร่ได้ จะต้องเป็นผลงานที่มีรูปแบบที่ถูกต้อง ได้ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนและชำระเงินตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้นำเสนอผลงานเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับเข้าหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพิจารณาปรับและ/หรือแก้ไขด้วย
 • เมื่อผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมชำระค่าลงทะเบียนแล้ว งานประชุมวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การเผยแพร่ (Publication)


 • ผลงานที่นำเสนอในงานประชุมฯ จะเผยแพร่ใน Conference Proceedings รูปแบบ online
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณานำส่งไปยังวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TCI, Tier 1 และ ACI) ทั้งนี้ การพิจารณาตีพิมพ์บทความดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารกำหนดไว้ และผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเอง

เกียรติบัตร (Certificate) และ รางวัล (Awards)


 • 1) ผู้นำเสนอทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงาน (นำเสนอ 1 คน ต่อ 1 เรื่อง)
 • 2) ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นผลงานดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตร (Best Paper) โดยจะมอบเกียรติบัตรในช่วงพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
 • 3) หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอผลงานในห้องนำเสนอ จะมีการคัดเลือกผู้นำเสนอผลงานดีเด่นเพื่อรับเกียรติบัตร (Best Oral Presentation) โดยจะมอบเกียรติบัตรในห้องนำเสนอ
 • 4) จากข้อ (2) และ ข้อ (3) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด