กำหนดการสำคัญ

กำหนดการวันที่
  1.เปิดรับสมัครบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ บัดนี้ – 30 มกราคม 2566
บัดนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2566
  2. พิจารณาคัดเลือกผลงานโดยกองบรรณาธิการ 2 กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566
  3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกขั้นแรกให้นำเสนอผลงาน ภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
  4. ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน
      อัตราล่วงหน้า (Early Bird Registration)
      อัตราปกติ (Regular Registration)

ภายใน 8 มีนาคม 2566
9–20 มีนาคม 2566
  5. แจ้งผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เชี่ยวชาญ
      (เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์จะตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์เท่านั้น)
ภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2566
  6. ส่งบทความฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 8 มีนาคม 2566
  7. แจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ 16 มีนาคม 2566
  8. นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation Paper presentations วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566
  9. เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) หลังเสร็จสิ้นงานประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์งานประชุม ภายใน 30 เมษายน 2566