หลักการและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น เป็นครั้งที่ 12 และในปี พ.ศ. 2566 นี้ ก็ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/ด้านวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง เกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดผลงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจและนำพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
3. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

สาขาที่เปิดรับผลงานวิจัย

กลุ่มการจัดการ

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
 • การตลาด
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบัญชี/การเงิน
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
 • ลงทะเบียนผลงาน

  เริ่มเปิดรับลงทะเบียนในอีก

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

  รูปแบบบทความ/ผลงาน


  รูปแบบสำหรับบทความวิจัย
    .pdf   .doc
  รูปแบบสำหรับบทความวิชาการ
    .pdf   .doc
  รูปแบบสำหรับผลงานสร้างสรรค์ (สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ)
    .pdf   .doc
  บทคัดย่อ
    .pdf   .doc

  หลักการเขียนอ้างอิง


  หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมทางสังคมศาสตร์ แบบ APA Style
     .pdf
   

  ติดต่อเรา

  << Contact us >>

  หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบ แยกตามกลุ่ม ดังนี้


  บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร E-mail : nonglak.k@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1727 มือถือ. 081-812-0580
  คุณธฤต จันทร์ผ่อง E-mail : panomsak.j@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1728 มือถือ. 091-820-8167
  การตลาด
  คุณกานตรัตน์ ชุมคง E-mail : karntharut.c@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1732 มือถือ. 084-627-4699
  คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา E-mail : chattida.s@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1729 มือถือ. 093-880-5956
  การจัดการการท่องเที่ยว
  คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล E-mail : suriyan.b@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1727 มือถือ. 089-645-3647
  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1726 มือถือ. 098-010-3869
  การบัญชี/การเงิน
  คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ E-mail : ngamthip.c@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1722 มือถือ. 095-196-3569
  คุณณัฐิดา เข็มทอง E-mail : chosita.k@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52360 มือถือ. 063-592-6493
  รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ
  คุณศศิธร จันทร์ด้วง E-mail : sasithon.ja@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52285 มือถือ. 091-524-6843
  ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  คุณวาสนา คงเมือง E-mail : wassana.w@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52284 มือถือ. 087-626-1802
  ระบบลงทะเบียนและรับสมัครผลงาน
  คุณธเนษฐ เข็มทอง E-mail : yotsakrai.k@psu.ac.th
  โทร. 0 7520 1718 มือถือ. 087-542-0547

  ข้อมูลที่พักใกล้เคียง

    การประชุมวิชาการ ม.อ.ตรัง วิจัย

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
  “พลิกความท้าทาย ปรับตัว สู่วิจัย เพื่อความยั่งยืน” โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ฝ่ายวิชาการการประชุมและการรับสมัครผลงานวิชาการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  โทร. 075 201731