กองบรรณาธิการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566บรรณาธิการ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


 • อาจารย์สรัญญา โยะหมาด
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์


กองบรรณาธิการ


กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย


 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • รองศาสตราจารย์สมชาย พูลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.สุรนัย ช่วยเรือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.จุติกา โกศลเหมมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง