กองบรรณาธิการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566บรรณาธิการ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


 • อาจารย์สรัญญา โยะหมาด
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง


กองบรรณาธิการ


กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปราบรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


 • ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ดร.เมธาวี ว่องกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน


 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.สุรนัย ช่วยเรือง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


 • ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ


 • รองศาสตราจารย์สมชาย พูลพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง