ติดต่อเรา

<< Contact us >>

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบ แยกตามกลุ่ม ดังนี้


บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
       คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร      E-mail : nonglak.k@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1727           มือถือ. 081-812-0580

การตลาด
       คุณกานตรัตน์ ชุมคง         E-mail : karntharut.c@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1732           มือถือ. 084-627-4699
       คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา   E-mail : chattida.s@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1729           มือถือ. 093-880-5956
การจัดการการท่องเที่ยว
       คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล   E-mail : suriyan.b@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1727           มือถือ. 089-645-3647

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
       คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข   E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1726           มือถือ. 098-010-3869

การบัญชี/การเงิน
       คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์     E-mail : ngamthip.c@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1722           มือถือ. 095-196-3569

       คุณณัฐิดา เข็มทอง           E-mail : chosita.k@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52360           มือถือ. 063-592-6493
รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ
       คุุณศศิธร จันทร์ด้วง          E-mail : sasithon.ja@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52285           มือถือ. 091-524-6843

ศิลปะการแสดงและการจัดการ
       คุณวาสนา คงเมือง          E-mail : wassana.w@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1700 ต่อ 52284           มือถือ. 087-626-1802

ระบบลงทะเบียนและรับสมัครผลงาน
       คุณธเนษฐ เข็มทอง        E-mail : yotsakrai.k@psu.ac.th
       โทร. 0 7520 1718           มือถือ. 087-542-0547

ข้อมูลที่พักใกล้เคียง

  การประชุมวิชาการ ม.อ.ตรัง วิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
“พลิกความท้าทาย ปรับตัว สู่วิจัย เพื่อความยั่งยืน” โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายวิชาการการประชุมและการรับสมัครผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075 201731