การนำเสนอ


การนำเสนอ จะเป็นรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) เท่านั้น
โดยมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที: 12 นาทีสำหรับนำเสนอและ 3 นาทีสำหรับการตอบคำถาม